POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
Działając w imieniu spółki PrefEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul.Drzymały 16a, 62-030 Luboń (dalej: Spółka), zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PrefEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul.Drzymały 16a, 62-030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460369, NIP: 777-26-11-894, REGON: 634240182, www.prefeko.com.pl , office@prefeko.com.pl , tel. 61 8103149.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia); reklamowych, związanych z windykacją należności, realizacji wewnętrznych interesów Spółki w tym archiwizacji i raportowania wew. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); wypełnienia obowiązków prawnych Spółki (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).

3. Pochodzenie Pani/Pana danych osobowych: przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

4. Pani/Pana dane osobowe, które mogą być przetwarzane to m.in. imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych mogą uzyskiwać inni odbiorcy. Odbiorcami mogą być: podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi z zakresu IT, podmioty upoważnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. w zakresie wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, związanych z windykacją należności, w zakresie marketingu i promocji produktów usług oferowanych przez Spółkę do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zakresie realizacji wewnętrznych interesów Spółki w tym archiwizacji i raportowania wew. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych Spółki w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę.

7. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia), prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych na charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką.

9. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych osobowych.